ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Zapytanie ofertowe

Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. w nawiązaniu do regulaminu konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)) oraz w nawiązaniu do „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zaprasza do składania ofert w związku z zakupem następującego urządzenia wraz z montażem:

Dostawa schładzacza do obniżania temperatury cieczy chłodzącej gniotownika (agregat wody lodowej, chiller) wraz z montażem.

Zapytanie ofertowe 18.06.2020 (pdf)
Projekt umowy (pdf)
Rzut budynku wraz z oznaczeniem miejsca instalacji urządzenia (pdf)
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami (pdf)

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77